CARTAG

Systém pro rozpoznání registračních značek vozidel

Systém rozpoznání registračních značek a řízení vjezdu CARTAG je vlastním produktem společnosti Integoo, který je vyvíjen na základě požadavků trhu a našich zákazníků. Účelem systému CARTAG je automaticky rozpoznat registrační značku vozidla, na základě které umožní vozidlu vjezd do areálu, na parkoviště, do garáží nebo zajistí evidenci průjezdu vozidla a statistiku jeho pohybu v definovaných zónách.

Systém CARTAG je koncipován jako modulární systém, který vychází z různých požadavků klientů na rozsah a funkčnost systému rozpoznání registračních značek. Systém slouží k evidenci průjezdů a doby strávené v jednotlivých zónách nebo k ovládání zařízení, jakými jsou např. závory, brány, vrata apod.

cartag integooKlíčové argumenty a přínos systému CARTAG:

 • Detekce a rozpoznání registrační značky vozidla – možnost spojení s videem
 • Ovládání závory na základě vyhodnocení registrační značky
 • Povolení nebo zakázání vjezdu podle seznamu rezidentů nebo podle tzv. blacklistu (nežádoucí)
 • Automatická evidence vjezdu vozidla do definované zóny – statistika
 • Vyhledání záznamů podle času, značky, brány, uživatele, apod.
 • Snížení provozních nákladů
 • Eliminace ztrát při výběru parkovacích poplatků způsobených lidským faktorem
 • Zvýšení bezpečnosti (blacklist, evidence)
 • Minimalizace zneužívání ID karet rezidentů
 • Automatické upozornění na nepovolené vjezdy a odjezdy
 • Regulace pohybu vozidel
 • Možnost prodávat toto řešení jako službu smluvním partnerům

Výsledkem nasazení systému CARTAG je:

 • Zjednodušení a zrychlení vjezdu/výjezdu vozidel
 • Kompletní přehled o pohybu vozidel v různých zónách
 • Evidence návštěv s dalšími návaznými funkcemi
 • Upozornění pro ostrahu na překročení doby povolení k vjezdu
 • Možnost vzdáleně zadávat trvalý nebo dočasný vjezd s vazbou na registrační značku
 • Blokace odjezdu vozidla bez předem registrovaného vjezdu
 • Možnost spárování dat s HR systémem organizace
 • Ukládání všech průjezdů do SQL databáze
 • Možnost integrace s nadřízeným kamerovým systémem pro snadnější vyhledávání
 • Možnost uložení výřezu značky vozidla společně s přehledovým snímkem vozidla
 • Zvýšení efektivity činnosti pracovníků fyzické ostrahy nebo obsluhy parkoviště

cartag integoo Základní modul

Detekce a rozpoznání RZ

rozpoznává a čte registrační značky vozidla. Snímky načtených registračních značek se ukládají do databáze systému. Ke snímkům značek je také možné přidávat snímky z přehledových kamer. Systém umí určit směr průjezdu. Základní modul může získaná data poskytovat dalším modulům systému CARTAG nebo aplikacím třetích stran k jejich využití. Obvyklá je spolupráce s kamerovým systémem formou označování videa.

Rozšiřující moduly

 • Klasifikované průjezdy

definuje uživatele, jejich skupiny a oprávnění k vjezdu do definovaných oblastí. Modul nabízí funkci deníku událostí s klasifikací průjezdů, možností filtrování a exportu dat.

 • Řízení brány

zajistí automatické ovládání závor nebo jiných prvků na základě definovaných oprávnění, tzn. otevření nebo zamezení vjezdu. Systém lze doplnit o ovládání závory bezkontaktní kartou, čipem nebo dálkovým ovladačem.

 • Uživatelé a role

specifikuje operátory systému CARTAG, jejich role a oprávnění pro práci s celým systémem (např. zadávání nových značek, povolení dočasného vjezdu, procházení archivu, export, apod.) Tento modul lze použít jako rozšíření libovolné kombinace základních modulů.

 • Reporting

rozšiřuje možnosti základních modulů o funkce prostého výpisu nebo kompletní statistiky.

cartag integoo - proces vjezduProces vjezdu

 • Vozidlo přijede a zastaví před vjezdovou závorou nebo projede detekční zónou.
 • Detekční kamera 1 v kombinaci se SW CARTAG rozpozná značku vozidla a uloží ji do databáze.
 • Je-li rozpoznána značka v seznamu rezidentů, dojde k otevření závory.
 • Je-li rozpoznána značka nežádoucího vozidla podle BlackListu, je dispečer ihned vyrozuměn výstražným oknem a důvodem potlačení vjezdu (např. vozidlo s danou značkou v minulosti poškodilo majetek a provozovatel nechce uhradit škodu).
 • Není-li rozpoznaná značka na seznamu povolených a potlačených vjezdů, zobrazí se okno pro ruční zadání značky a povolení, případně odmítnutí vjezdu vozidla.
 • Je zajištěna možnost manuálního vjezdu na povel dispečera, stisknutím příslušného ovladače závory nebo tlačítka na obrazovce.

Proces výjezdu

 • Vozidlo přijede a zastaví před výjezdovou závorou.
 • Detekční kamera 2 v kombinaci se SW CARTAG rozpozná značku vozidla a uloží ji do databáze, včetně snímku a výřezu vozidla.
 • Je-li rozpoznána značka rezidenta, automaticky se zvedne rameno závory.
 • Je-li při odjezdu rozpoznána značka vozidla, které předtím nevjelo, (např. přemontování registrační značky vozidla) bude dispečer upozorněn výstražným oknem. Rameno závory zůstává dole.
 • Možnost manuálního výjezdu stisknutím ovladače ramena závory na povel dispečera.

 

 

PDF dokument ke stažení